Labská pohoda

Půjčovní řád

 1. Plavidla jsou připravena dle požadavků zákazníka na základě objednávky.
 2. K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 3. Pronajímatel plavidel je akceptován pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, a to bezpodmínečně platným občanským průkazem a druhým platným osobním dokladem v podobě platného cestovního pasu nebo řidičského průkazu.
 4. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu, a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli.
 5. K pronájmu plavidla, či doplňkového příslušenství je nutné podepsat smlouvu o nájmu, předávací protokol ke každému plavidlu, akceptovat půjčovní řád, na kterém je nutný podpis nájemce a složit zálohu (kauci), uvedenou v ceníku ke každému plavidlu a příslušenství.
 6. Nájemce je povinen si plavidlo převzít s tím, že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem předávacího protokolu, kde podepíše text „ bez závad „. Nájemce není oprávněn převzít plavidlo s technickou závadou, pokud zjistí drobné poškození pronajímaného příslušenství.
 7. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou, jako je dolití paliva, případná výměna akumulátoru, kotvení. atd.
 8. Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém plavidle je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.
 9. Nájemce podpisem předávacího protokolu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předměty nájmu včetně příslušenství.
 10. Dle smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje vrátit předmět nájmu čistý a plně funkční. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného nájmu ve výši 150,- Kč včetně DPH za každé znečištěné plavidlo, či příslušenství a tato částka se odečte z vratné zálohy.
 11. Předmět nájmu není určen k tažení přídavných cizích plavidel a není připraven k užívání více osob, než bylo sjednáno.
 12. Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení plavidla, včetně příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu včetně penále, které je specifikované v nájemní smlouvě. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené vratné zálohy.
 13. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce aktuální cenu předmětu uvedenou v předávacím protokolu. Nájemce si je vědom, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.
 14. V případě ztráty či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky nebo emailem.
 15. Nájemce je povinen si před zrakem předávajícího vyzkoušet veškeré potřebné úkony pro plavbu a správné užívání všech zapůjčených předmětů.
 16. Nájemce je povinen při každé závadě informovat pronajímatele a uposlechnout pronajímatele na případnou změnu místa plavby z důvodu povětrnostních podmínek.
 17. Nájemce v případě havárie je povinen prohlídnout stav plavidla a pronajatého příslušenství a při jakýmkoli zjištění poškození, které by mělo vliv na bezpečnost, již dále nepoužít plavidlo i ostatní zapůjčené příslušenství k další jízdě či používání. Toto neprodleně ohlásit Pronajímateli.
 18. Nájemce je oprávněn provést určité opravy jen po domluvě s pronajímatelem.
 19. V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná záloha (kauce). Pokud částka opravy přesáhne hodnotu zálohy, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě 5ti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
 20. Nájemní řád je nedílnou součástí písemné "Nájemní smlouvy o podnikatelském nájmu věcí movitých„ a svým podpisem se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném rozsahu.

 

Nájemce, dne ……………
Jsem plně seznámen a akceptuji veškerá ustanovení Půjčovního řádu.