Labská pohoda

Podmínky pronájmu

(Všeobecné obchodní podmínky ke stažení v PDF)

Nájemce musí být starší 18 let a musí být držitelem OP.

Nájemce je zodpovědný za všechna porušení plavebních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu.

Nájemce bude řádně poučen a proškolen s plavebním řádem.

Předání i navrácení plavidla probíhá vždy v sjednaný termín zápůjčky. Každý další započatý den po sjednané zápůjčce, bude účtován sazbou 3.000,- Kč, pokud nebude domluveno jinak.

Pokud nebude rezervační záloha připsána na náš účet do 5ti pracovních dní od doručení výzvy k úhradě bude vaše rezervace automaticky zrušena a termín opět uvolněn dalším zájemcům o pronájem.

Doplatková faktura musí být uhrazena k datu splatnosti na ní uvedeném. Jsou to zpravidla 2 týdny před zahájením pronájmu plavidla.

Vratnou kauci hradí nájemce pronajímateli v hotovosti při předání plavidla. Vratnou kauci lze uhradit také bezhotovostně. V tomto případě musí být částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den zahájení pronájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo krátit vratnou kauci z důvodu náhrady způsobené škody a  pokrytí nákladů spojených s opravou poškození, ztráty nebo zcizení věcí, které nejsou přímo spojeny s plavidlem a byly zapůjčeny jako příslušenství.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet kauci až do úplného vyčíslení výše způsobené škody.

Pokud vzniklá škoda přesahuje výši vratné kauce je nájemce povinen uhradit pronajímateli rozdíl mezi celkovou výší škody a kaucí nejpozději do 5ti pracovních dní od doručení výzvy k úhradě.

Při předávání plavidla bude sepsán podrobný předávací protokol, který bude odrážet aktuální stav plavidla a příslušenství. Plavidlo bude vráceno ve stejném stavu v jakém bylo předáno.

Plavidlo bude předáváno s plnou nádrží paliva u benzínového motoru a plně nabitým akumulátorem u elektromotorů.

Plavidlo bude k zapůjčení v přístavu Církvice. Případná další doprava plavidla bude účtována sazbou 15 Kč/km obousměrně.

Plavidlo se odevzdává zevnitř čisté a uklizené, tak jak bylo předáno. V případě zapůjčení chemického WC, také s prázdnou a vypláchnutou WC kazetou a vypuštěnou odpadní vodou na místě určení pronajímatelem.

Plavidla a příslušenství nijak neopravujte! Plavidla a příslušenství jsou nová nebo zánovní a jsou v tovární záruce nebo prochází pravidelnými servisními prohlídkami. Veškeré případné opravy musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem.

Při plavební nehodě či jiné škodě způsobené provozem plavidla, musíte neprodleně informovat pronajímatele, nebo v případě zranění a škodě na cizím majetku, příslušné orgány. Dále se musí vyhotovit zápis o případné nehodě a sepsat podrobný popis škod. Do zápisu je nutno uvést všechny účastníky nehody včetně kontaktních údajů.

Nájemce je povinen aktivně spolupracovat při řešení opravy či odtahu plavidla.

Během užívání jsou všechny osoby v plavidle povinny dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním.

Pronajímatel si vyhrazuje právo sledovat plavidlo pomocí GPS.

V plavidlech je zakázáno kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň (včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek) s výjimkou plynového vařiče a grilu zapůjčeného pronajímatelem.

V plavidlech je zakázáno přepravovat zvířata včetně domácích mazlíčků, pokud není domluveno jinak.

Přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty, které by mohly poškodit plavidlo.

Při zrušení rezervace nájemcem před zahájením pronájmu plavidla, je nájemce povinen uhradit storno poplatky dle Smlouvy o pronájmu plavidla.

Dobu nájmu lze se souhlasem majitele prodloužit na základě telefonické žádosti učiněné nejpozději 48 hodin před uplynutím sjednané doby pronájmu.